Jdi na obsah Jdi na menu

Svědectví

 

S v ě d e c t v í

 

 

Svědectví je výpovědí o nezákonnostech, kterých se dopustily níže uvedené orgány soudní a výkonné státní moci            České republiky na majitelích nemovité stavby vodního díla č.1 v Najdeku, části obce Hamry nad Sázavou                       (okres Žďár nad Sázavou) a přináší pohled na metody, jakými se polistopadový režim s majiteli této nemovitosti „vypořádal“.

 

V roce 1947 koupili Ladislav a František Holemářovi v Najdeku, vedle dalších nemovitostí, poměrně unikátní stavbu vodního díla č. 1 – elektrárenského náhonu (dále jen vodní dílo). Tato nemovitost sloužila k vedení vody zajišťující výrobu elektrické energie a pohon strojů v jejich mlýně a elektrárně.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 – v rámci likvidace soukromého podnikání a konfiskace majetku emigrantů – přišli bratři Holemářové i o toto vodní dílo.

V roce 1992 bylo vodní dílo vráceno původním majitelům v restitučním řízení a v roce 1996 přešla tato nemovitost           na jejich potomky.

Protože majitelé odmítli akceptovat nepovolené stavební zásahy do vodního díla a nesouhlasili s jeho nepovoleným užíváním provozovatelem sousední černé stavby malé vodní elektrárny, obrátili se na soud se žalobou o ochranu svého vlastnického práva.

Žaloba byla pravomocně zamítnuta.

 

(Pokud se v následujícím textu píše o fiktivní nemovitosti (pozemku), pak se jedná o druh nemovitosti smyšlené, která v daném místě reálně neexistuje a nikdy v minulosti zde ani neexistovala).

 

Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou, Krajský soud v Brně, Nejvyšší soud ČR v Brně

 

Řecký filozof Sokrates, děkan Kryštof Alois Lautner nebo politička JUDr. Milada Horáková. Co mají společného? Všichni tři symbolizují oběti systému, ve kterém se účelově spojila moc se lží a lež se stala základním nástrojem výkonu moci. Tato lež ovládá prostor i čas a vybírá si svou daň tam, kde společnost není proti ní dostatečně imunní. I když okolnosti vykonstruovaných procesů jsou různé a jejich pozadí není vždy zcela zřejmé, podstata je známa. Do dnešních dnů je stále stejná. S použitím současné právní terminologie se jedná o procesy založené na smyšleném skutkovém stavu. Jejich provedení je vždy podmíněno brutálním potlačením nejzákladnějších demokratických pravidel spravedlivého soudního procesu.

 

Konání soudů ve věci vodního díla neslo všechny výše uvedené znaky vykonstruovaného soudního procesu.                       V projednávané věci vodního díla soud iniciativně nahradil skutečný předmět ochrany vlastnického práva fiktivní nemovitostí. Protože žalobci nemohli logicky takovou nemovitost vlastnit, označil soud restituční dohody o vydání vodního díla za neplatné.

Historie se opakuje. Formu prohlášení darovací smlouvy za neplatnou použil také komunistický režim v padesátých letech, když hledal způsob, jak se vodního díla a ostatních nemovitostí zmocnit.

Pokud takový nezákonný proces nezastaví ani Ústavní soud – jak se to stalo v tomto případě – pak už se jedná o zjevnou vadu systému.

 

V historii vodního díla to tedy byla již druhá likvidace majitelů této nemovitosti.

 

 

Referát (odbor) životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou

 

 

Dříve, než se majitelé vodního díla v Najdeku obrátili na soud, požádali příslušný orgán státní správy – referát životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou – o zjednání nápravy protiprávního jednání provozovatele sousední černé stavby malé vodní elektrárny. Těžko bychom hledali někoho, kdo by nevěděl, že si nemůže postavit černou stavbu, provozovat ji a přitom poškozovat cizí nemovitost. Referát (odbor) životního prostředí plní (mimo jiné) funkci speciálního stavebního úřadu a ze zákona je také pověřen dohledem nad dodržováním zákonnosti na úseku vodního hospodářství. Tento úřad však dlouhá léta velmi úporně provoz této černé stavby kryl a neváhal k tomu používat manipulovaných správních řízení. Nezůstalo však jen u krytí černé stavby. Pod ochranou úřadu je i probíhající devastace významné části vodního díla ( el. náhonu ).

 

 

Referát (odbor) životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou

Katastrální úřad ve Žďáře nad Sázavou

Obec Hamry nad Sázavou

 

 

Pokud se „podaří“ úředně nahradit v katastru nemovitostí reálnou nemovitost nemovitostí fiktivní, přestává reálná nemovitost právně existovat“.

 

Nemovitá stavba vodní díla byla schválena ve vodoprávním řízení v roce 1933 Okresním úřadem v Novém Městě na Moravě (schvalovací výměr z 20. ledna 1933, č.j. 23841/32 na základě protokolu z 21. října 1932). Pozemky pod stavbou byly jednak veřejným statkem, jednak náležely velkostatku Zámek Žďár (po roce 1990 se vlastníkem pozemků stala Obec Hamry nad Sázavou). Vodní dílo postavené na těchto pozemcích vlastnilo Elektrárenské družstvo pro Najdek a připojené obce, v roce 1947 vodní dílo zakoupili bratři Holemářové. Odlišné vlastnictví pozemků od vlastnictví stavby vodního díla bylo založeno ze zákona a potvrzeno uvedeným výměrem z roku 1933.

 

Se snahami nechat vodní dílo „zmizet“ započal režim už před rokem 1989. Jednoduchý trik spočíval v tom, že u části pozemku zastavěného vodním dílem uvedl v evidenci nemovitostí fiktivní druh pozemku, který existenci této stavby vodního díla vylučoval.

V této osvědčené metodě „mizení nemovitostí“ pokračoval i referát životního prostředí a ve zmanipulovaném řízení          v roce 1997 „vyrobil“ z další části pozemku zastavěného vodním dílem rovněž fiktivní pozemek stejné povahy. Katastrální úřad poté projevil značnou vstřícnost a tento smyšlený druh pozemku zapsal do katastru nemovitostí. Šíření lživých informací referátem (odborem) životního prostředí v souvislosti s vodním dílem a černou stavbou malé vodní elektrárny bylo už jen logickým důsledkem nezákonností tohoto státního orgánu.

 

Kruh se uzavřel, když Obec Hamry nad Sázavou poskytla katastrálnímu úřadu nepravdivé informace o povaze a skutečném způsobu využití svých pozemků. Poté, co se stavba vodního díla z těchto pozemků „ztratila“, prodala, popř. pronajala Obec Hamry nad Sázavou tyto fiktivní pozemky provozovateli černé stavby malé vodní elektrárny.

 

Katastrální úřad ve Žďáře nad Sázavou

 

Katastr nemovitostí shromažďuje ze zákona informace, které slouží zejména k ochraně práv k nemovitostem. Pokud má plnit tuto funkci, musí být údaje z katastru nemovitostí založeny na pravdivých a ověřených dokladech. V roce 2005 jsem sdělil Katastrálnímu úřadu ve Žďáře nad Sázavou, že evidovaný způsob využití pozemků zastavěných stavbou vodního díla neodpovídá skutečnosti a příslušnému správnímu rozhodnutí a požádal o opravu údajů.

I tento orgán státní moci se v následném řízení o opravě údajů v katastru nemovitostí uchýlil ke lži. Řízení zmanipuloval a bránil tak uvedení evidence do souladu se skutečným stavem. Nezákonně vzniklé klamné údaje v katastru nemovitostí poskytuje úřad veřejnosti do současnosti. O (ne)věrohodnosti tohoto úřadu svědčí i fakt, že byl ochoten zapsat černou stavbu malé vodní elektrárny do katastru nemovitostí.

 

Závěr

 

Důsledky všech těchto nezákonných soudních a úředních procesů byly pro majitele vodního díla v Najdeku zcela fatální. Zásahem státní moci přestala stavba vodního díla „právně“ existovat a majitelé této nemovitosti tak byli odstraněni      ze scény a zbaveni svých základních ústavních práv. Současný režim použil k odstranění majitelů poněkud sofistikovanější způsob než komunistický režim v padesátých letech. Důsledky jsou však naprosto stejné.                      Nová doba přináší i nové metody.

 

Účastníky tohoto absurdního dramatu se stali i „noví majitelé“ vodního díla, tedy Obec Hamry nad Sázavou a provozovatel malé vodní elektrárny, když užívají reálně každý část nemovité stavby vodního díla jako svůj majetek, přičemž ale své „vlastnictví“ opírají o katastrem nemovitostí evidované fiktivní nemovitosti.

 

Tento případ ukazuje, že myšlenky George Orwella jsou stále aktuální. Potvrzuje se, že i dnes režim hledá cestu, jak vymazat minulost a fakta nahradit novými, těmi „správnými“ a plnit tak funkci Ministerstva pravdy z Orwellova románu 1984. Orwellovy vize jsou hrozivé, obludnými se stávají poté, co se stanou realitou.

 

 

 

Ladislav Holemář / červen 2020

 

( Svědectví může být doplněno o další aktuální informace )